Biotopen op Klarenbeek

Natuurterrein Klarenbeek is ontstaan uit het veenweidelandschap zoals dat overal rond Amsterdam te vinden was. Tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw is het gebied in gebruik geweest bij boeren om vee te weiden. Daarna heeft Klarenbeek een tijd braak gelegen maar delen van het weidelandschap zijn nog steeds aanwezig op het Grote en Kleine hooiland en de Schapenwei.

Het ruim 6 hectare grote gebied maakt samen met De Hoge Dijk deel uit van de ecologische verbindingszone tussen IJmeer en polder De Ronde Hoep. Klarenbeek is bijzonder door de afwisseling van bloemrijk grasland, rietland en bos, en het is waterrijk met veel sloten en poelen. Het is een gemaakt landschap dat veel beheer nodig heeft. Dat geldt al sinds de tijd dat het veen op deze plek werd ontgonnen en dat gaat nog steeds op want zonder beheer zou heel Klarenbeek veranderen in bos.

Klarenbeek vroeger en nu

historie klarenbeek_1949
historie klarenbeek_nu
PlayPause

Beheer

Vanaf 1989 wordt Klarenbeek beheerd door natuurvereniging de Ruige Hof. Met de inzet van meer dan vijftig vrijwilligers willen we Klarenbeek zo gevarieerd en mooi houden als het nu is. De beheerkalender ziet er in grote lijnen zo uit: In de zomer maaien we de weide- en hooilanden om te voorkomen dat het gebied in bos verandert. In de herfst baggeren we om de sloten open te houden. In de winter worden de wilgen geknot om de Grienden vitaal te houden. Ook maaien we dan in het Rietland en verwijderen we de wilgen daar om het verlandingsproces tegen te gaan. In het voorjaar doen we geen grote klussen ter wille van de rust in het broedseizoen.

Het Schiereiland in november. Op de achtergrond het Beekbos

We doen ons natuurbeheer op ecologische basis, uitgaande van de onderlinge samenhang tussen levende organismen en de relaties met hun omgeving. We streven naar een zo groot mogelijke biodiversiteit op onze terreinen. Natuurbehoud en natuurontwikkeling staan bij ons voorop. Wij laten natuurlijke processen hun werk doen en zorgen voor gunstige voorwaarden. Door jaren van doelmatig ecologisch beheer zijn de juiste omstandigheden gecreëerd voor veeleisende planten en dieren als orchideeën en blauwborst. Onze manier van beheren staat niet in steen gebeiteld, telkens kijken we naar de resultaten en stellen onze doelen bij waar nodig.

Grote hooiland in mei

Biotopen

Op Klarenbeek heb je verschillende biotopen, gebieden waarin een bepaalde gemeenschap van planten en dieren gedijt. Globaal heb je vier biotopen op Klarenbeek, plus het Duizendguldenkruidlandje en de twee Orchideeënpaden die moeilijk zijn in te delen. Meerdere gebieden kunnen dezelfde biotoop hebben, zowel Schapenwei als de Hooilanden vallen bijvoorbeeld in de categorie “Bloem- en kruidenrijk grasland”. Maar in detail zijn er toch verschillen tussen Schapenwei en Hooilanden. Ook hieruit blijkt de grote diversiteit binnen Klarenbeek.

Hieronder meer over de biotopen op Klarenbeek en het beheer van deze biotopen.


Kaart van Klarenbeek