Rietland

Dit is onderdeel van De biotopen op Klarenbeek.

Het Rietland vormt het centrale deel van Klarenbeek. In de jaren zeventig is dwars over het terrein een zandlichaam neergelegd voor de aanleg van een weg of een pijpleiding (of beide, de meningen verschillen hierover). Door bodemdaling is hier een moerassig gebied ontstaan dat begroeid is met vooral riet.

Deels gemaaid Rietland in december

Nat rietland is een belangrijke biotoop voor een groot aantal dieren. Vogels vinden er gelegenheid om te nestelen, kikkers en kleine zoogdieren kunnen er schuilen, en zowel het riet zelf als het zaad dienen als voedsel. Ook vind je er tientallen soorten mossen zoals gewimperd veenmos, kopjesbekermos en grijs kronkelsteeltje.

Jaarlijks maaien we een deel van het Rietland en een groter deel van het riet blijft staan. Het meerjarig riet in het natte Rietland biedt broedgelegenheid voor rietgors, rietzanger, blauwborst, kleine karekiet én kleine zoogdieren als dwergmuis en wezel. Het is ook een belangrijke overwinteringsplek voor insecten en vogels als waterral, en in de winter is regelmatig de roerdomp te horen. Bovendien biedt riet door het uitgebreide wortelstelsel en de grote hoeveelheid biomassa een groot leefoppervlak voor bacteriën en andere micro-organismen. Die zorgen voor natuurlijke waterzuivering en een betere waterkwaliteit in de sloten.

We streven naar behoud van het meerjarige riet door jaarlijks een derde deel te maaien. Als we niet maaien schieten er te veel wilgjes op en wordt het Rietland een bos. In 2021 hebben we in het gemaaide deel wilgenstronken verwijderd en dat blijven we de komende paar jaar doen. Enkele wilgen laten we staan als zangpost voor de rietvogels. Het afgemaaide riet leggen we op hopen in het Rietland.

We willen een hogere (maar niet te hoge) waterstand in het Rietland dan in vorige jaren zodat de wilgenzaadjes niet zo makkelijk ontkiemen. In 2021 zijn daartoe twee dammetjes aangelegd in de Molensloot en de Rietsloot en het komend jaar gaan we het dijkje tussen de twee dammetjes dichten.