Biotopen op de Riethoek

De Riethoek is een natuurterrein van ruim 5 hectare in Amsterdam Zuidoost. Het is in beheer bij natuurvereniging De Ruige Hof. Het terrein wordt begrensd door de Langbroekdreef (autoweg) en de fietspaden Meibergpad, Reigersbospad en Gaasperdammerpad. Ten zuiden van het terrein ligt het afvalpunt Meerkerkdreef, ten noorden de schoolwerktuinen Gaasperdam.

Het terrein bestaat voor een flink deel uit hoog opgaande loofbomen (vooral wilgen en witte abelen), braamstruweel en struiken, maar het kent ook ruigten, poelen en graslandjes. Er is een oostelijk en een westelijk deel, gescheiden door een waterloop, de Riethoekplas. Over de plas liggen twee voetgangersbruggen: de Stenen brug  en het Orchideeënbruggetje, een twee-planks loopbruggetje. Daarnaast is er nog een brede toegangsbrug vanaf het Gaasperdammerpad en zijn er drie ingangen vanaf het Meibergpad. Het terrein is toegankelijk voor wandelaars al dan niet in het gezelschap van honden.

Kaart van de Riethoek

Biotopen

Op de Riethoek heb je verschillende biotopen, gebieden waarin een bepaalde gemeenschap van planten en dieren gedijt. Globaal heb je er vier biotopen, plus een rubriek “Overig”. Meerdere gebieden kunnen dezelfde biotoop hebben, zowel het Meibergbos als het Talud vallen bijvoorbeeld in de categorie “Bos”. Maar in detail zijn er toch verschillen tussen Meibergbos en Talud.

Hieronder meer over de biotopen op de Riethoek en het beheer van deze biotopen.
Per biotoop worden de gebieden besproken waar je deze biotoop aantreft. Soms komen er op een plek meerdere biotopen voor. In de Jungle bijvoorbeeld tref je zowel ruigte als struikgewas (struweel) aan. Zo’n gebied wordt dan onder de belangrijkste biotoop besproken.

Bos