Bos

Dit is onderdeel van De biotopen op de Riethoek.

Er zijn twee soorten bos op de Riethoek: aangeplant en spontaan gegroeid.

Spontaan bos is vooral aanwezig in het Meibergbos en op de Heuvel. Op beide plekken betreft het loofbos, voornamelijk bestaande uit wilgensoorten (schiet- en amandelwilg) en witte abelen. Doordat deze bomen door de jaren heen steeds hoger zijn geworden, zijn ze gevoelig voor stormschade en naarmate er meer grote exemplaren sneuvelen, wordt het bos opener, en neemt die gevoeligheid toe.

Voorbeelden van aangeplant bos zijn het Talud en de Boomgaard. De aangeplante bossen zijn over het algemeen wat vitaler dan de spontaan gegroeide bossen en ook diverser: zomereik, Spaanse aak en hazelaar op het Talud, kers, pruim, mispel en appel in de Boomgaard en hoge zomereiken, essen en Spaanse aken in het Achterland.

Zowel de aangeplante als de spontane bossen op de Riethoek zijn een belangrijke biotoop voor vogels, als broed- foerageer- en rustgebied. Qua flora zijn ze echter weinig interessant.

In de wilgenbossen bestaat de ondergroei vooral uit brandnetels, berenklauw en bramen, en struiken  zoals rode kornoelje, vlier en kardinaalsmuts. In het Meibergbos bij de Riethoekplas groeien in de herfst veel paddenstoelen.

Vooral op de grens tussen bos en ruigte kom je bosrank (clematis) tegen.

Meibergbos

Het Meibergbos is spontaan gegroeid bos dat zich kenmerkt door een aantal oude, hoge wilgen en abelen gecombineerd met struiken als kardinaalsmuts, rode kornoelje en meidoorn met een ondergroei van brandnetels, schijnaardbei en berenklauw. Dit is een van de plekken waar af en toe exemplaren van de reuzenberenklauw opduiken.

Het zuidelijk deel van het Meibergbos (tegen de Riethoekplas) onderscheidt zich van de rest door oude, hoge Spaanse aken, hulststruiken en weinig ondergroei. Ook ligt er veel valhout dat door kinderen wordt gebruikt om hutten te bouwen. In de herfst is dit de plek op de Riethoek met de meeste paddenstoelen (o.a. groene knolamaniet).

Momenteel vindt er weinig beheer plaats. We bestrijden de reuzenberenklauw, omgevallen bomen ruimen we alleen op als ze de doorgang belemmeren. Paden houden we open door het wegknippen van overhangende takken en uitdijende struiken. Zwerfvuil ruimen we op. De reuzenberenklauw steken we uit vóórdat deze gaat bloeien.
De in de herfst aanwezige paddenstoelen moeten zoveel mogelijk gespaard blijven.

De Heuvel

De Heuvel is het hoogste gedeelte van de Riethoek en grenst aan de Woeste hoogte. Het bos is ontstaan op de plek waar ooit een zandlichaam lag ten behoeve van een snelweg. Hierop is naderhand ongeregeld puin gestort, voornamelijk betonplaten. Desalniettemin zijn hier hoge abelen en wilgen tot wasdom gekomen, waarvan er een aantal inmiddels is omgewaaid of afgebroken. Er ligt dan ook een grote hoeveelheid valhout dat door kinderen én volwassenen gebruikt wordt om hutten te bouwen, wat soms tot zwerfvuil (plastic, papier) leidt. De ondergroei bestaat voornamelijk uit brandnetels en braamstruiken.

Momenteel vindt er weinig tot geen beheer plaats. We controleren regelmatig op zwerfafval en op gevaarlijke situaties, zoals takken of bomen die op het punt staan naar beneden te vallen.

De Boomgaard

De Boomgaard is een verzameling hoogstamfruitbomen (kers, appel, pruim, mispel) die ooit als “boomgaard” is geplant maar die nu volledig verwilderd is. De meeste bomen zijn nooit gesnoeid en daardoor buiten hun proporties gegroeid. Voor zover er ondergroei is, bestaat die uit brandnetels, berenklauw en fluitenkruid.

Momenteel vindt er weinig tot geen beheer plaats. Wel zagen we takken en struiken weg die de doorgang van het Oeverpad belemmeren. We verwijderen opschot van boompjes en bramen.

Het Talud

Het Talud is de schuine kant van het weglichaam van de aan de Riethoek grenzende Langbroekdreef. Het Talud is een gemengd loofbos dat is beplant met zomereiken, Spaanse aken, hazelaars en struikvormende soorten zoals rode kornoelje, meidoorn en vogelkers. Het loopt van de ingang bij de Grote stobbenwal tot aan de Trap aan de andere kant van het terrein. Het is het grootste aaneengesloten stuk bos op het terrein.

Rechts het Talud in december, midden de grote stobbenwal

Door de variatie in loofboomsoorten en door toenemende ouderdom van de bomen vormt het Talud een rijke biotoop voor vogels, kleine zoogdieren en insecten.

We streven naar uitbreiding van het aantal soorten dieren dat afhankelijk is van gemengd loofbos. Op dit moment vindt er weinig beheer plaats, wel verwijderen we het zwerfafval. De eiken controleren we in het voorjaar op de eikenprocessierups.

Het Achterland

Dit is het stuk bos aan de westkant van de Riethoekplas. Het gedeelte bij de Kleine stobbenwal bestaat voornamelijk uit wilgen, met een ondergroei van struiken als rode kornoelje en vlier. Het gedeelte bij de Stenen Brug bevat vooral hoge zomereiken, essen en Spaanse aken.

Momenteel vindt er weinig tot geen beheer plaats.